banner_page

it halta

  • Custöriteleşdirilen kompostable it poop galyndy haltalary

    Custöriteleşdirilen kompostable it poop galyndy haltalary

    Öý itleriň bolýan ýeri.Şeýle hem halta haltalarynyň bu gymmaty bolmaly.Kompostirlenýän it galyndylary sumkalarymyz PLA (mekgejöwen krahmalyndan üýtgedilen) we PBAT-dan ýasalýar.Plastmassanyň ajaýyp durnukly alternatiwasy, ýaşyl toprak üçin peýdaly, kompost it it haltajyklarymyz, öý haýwanlaryňyz bilen maşk edeňizde geçýän ajaýyp gurşawyňyzy goramaga kömek edýär.15 sany kiçijik rulonlarda sumkalar üpjün edilen dispenserimize gabat gelýär we gysga dostlaryňyzyň ýakasyna asylýar.Topokarky sumka dizaýny, sumkalar it galyndylaryny ýygnamak üçin niýetlenendir, soň bolsa tersine we düwünli bolar, şonuň üçin galyndylar iň ýakyn galyndylara amatly getirilip bilner.