banner_page

fermuar sumkasy

 • Biodegrasiýa edilip bilinýän gaýtadan ulanylýan plastik ziplok haltalary kompostable Aýazly suw geçirmeýän gaýtadan ulanylýan eşik fermuar haltalary

  Biodegrasiýa edilip bilinýän gaýtadan ulanylýan plastik ziplok haltalary kompostable Aýazly suw geçirmeýän gaýtadan ulanylýan eşik fermuar haltalary

  Bu element hakda

  • Premium Material: Çemodanlar üçin bu syýahat gaplaýyş haltalary ýumşak, çeýe, ekologiýa taýdan arassa, ýeňil ulanylyp bilinýän, gaýtadan ulanylýan 100% kompost materialdan ýasalýar, uzak wagtlap ulanylyp bilner, önümleri arassa we tozansyz saklar .
  • Çekip bolýan zip dizaýny: Geýimler üçin ähli syýahat zolakly sumkalar gaýtadan işlenip bilinýän berk zipleri ulanýar, süýşüreniňizden soň sumkany açýar ýa-da möhürleýär, girmegi aňsatlaşdyrýar we gaýtadan ýapýar.Her bir ziplok ammarda zatlary has demli etmek üçin deşik deşigi bar.
  • Aýazly dizaýn: Açyk görnüş, sumkanyň içindäki zatlary görmegi aňsatlaşdyrýar, her eşigi aýratyn sumkada tertiplemek aňsat, sumkaňyzda az ýer ulanýar we götermek we saklamak aňsat.
  • Giňişleýin programmalar: Aýazly eşiklerimiziň bukjalary, içki eşikler, polotensalar, aýakgaplar, eşikler, kosmetika, hajathana we ş.m. syýahat zatlaryny saklamak üçin amatlydyr.
  • Paket öz içine alýar: 5 sany ululygy: 20 * 30 sm / 7,8 * 11,8 dýuým, jemi 20 sany kompýuter saklaýyş sumkasyny alarsyňyz;25 * 17 sm / 9,8 * 6,7 dýuým;28 * 38 sm / 11 * 15 dýuým;35 * 45 sm / 13,8 * 17,7 dýuým;40 * 50 sm / 15,7 * 19,7 dýuým, her ululygy üçin 4 sany, gündelik ulanyşyňyz üçin ýeterlik.
  • Logöriteleşdirilen logo, ululygy we reňki.
  • Bahalar üçin e-poçta arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
 • Gyzgyn satuw Gaýtadan ulanylýan ziplok eşikleri fermuar poli GRS gaýtadan işlenen halta

  Gyzgyn satuw Gaýtadan ulanylýan ziplok eşikleri fermuar poli GRS gaýtadan işlenen halta

  Harydyň ady: GRS eşik fermuar sumkasy gaýtadan işlenen eşik fermuar sumkasy
  Ölçegi: customörite nyşan bar
  Reňk: Aýazly ýa-da düşnükli ýa-da talap hökmünde
  MOQ: MOQ ýok, ýöne kiçi QTY has köp çykdajy edýär
  Logotip: Logotipiňiz hoş geldiňiz
  Nusgalar: aksiýa nusgalary mugt, howa ýükleri ýygnaldy
  Gurşun wagty: takmynan 7-10 gün

  Bahany nädip almaly?

  Bahasy mukdar, reňk, logotip we ululyklara esaslanýar.

   

 • Gaýtadan ulanylýan we ekologiýa taýdan arassa Hytaý ýasama torba öndürijisi Biodegrasiýa edilip bilinýän fermuar haltalary barada giňişleýin gollanma

  Gaýtadan ulanylýan we ekologiýa taýdan arassa Hytaý ýasama torba öndürijisi Biodegrasiýa edilip bilinýän fermuar haltalary barada giňişleýin gollanma

  Harydyň ady: 100% kompostable fermuar sumkasy biodegrirlenip bilinýän fermuar halta

  Material: mekgejöwen PLA + PBAT

  Ölçegi: özleşdirilen

  Nusgalar: ätiýaçda mugt nusgalar

  Gurluş wagty: 5-15 gün

  Ulanyl: eşik we egin-eşik gaplamak

  Torbanyň dizaýny: öz-özüne ýelmeýän halta, poçta bukjasy, fermuar halta

  MOQ: MOQ ýok, bahasy mukdarlara, reňklere, nyşana, ululyga we dizaýna esaslanýar.

  Biziň kompaniýamyz ýaňy-ýakynda biodegrirlenip bilinýän fermuar torbalarynyň we kompostable eşik fermuar haltalarynyň täze setirini çykardy.Bu täze önüme diýseň begenýäris we köp adamyň fermuar haltalara seredişini üýtgedip biljekdigine ynanýarys.Bu fermuar haltalary mekgejöwen, PLA + PBAT ýaly durnukly materiallardan ýasalyp, olary ekologiýa taýdan arassa we ýerimiz üçin howpsuz edýär.Bu fermuar haltalary, “OK Home Compost” tarapyndan hem kepillendirilýär, bu bolsa hakyky dünýäde howpsuz we täsirli döwülip biljekdigini aňladýar.Mundan başga-da, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň PBI-DEPHEM ülňüleri bilen tassyklandy, on sekiz aýyň içinde tebigy elementlere dolulygyna peselmegini üpjün edýär.Täze fermuar haltalarymyzy halaýarys, sebäbi dünýäde oňyn täsir etmek mümkinçiligi bar.Bu fermuar haltalar adamlara diňe bir amatly we ygtybarly görnüşde saklanman, eýsem daşky gurşawy goramaga hem ajaýyp ýol berýär diýip hasaplaýarys.Özboluşly dizaýny bilen bu haltalar dürli ulanmak üçin ajaýyp.Hünärment taslamasyny döredýärsiňizmi, sumka dizaýn edýärsiňizmi ýa-da gaýtadan ulanylýan ammar çözgüdini gözleýärsiňizmi, bu fermuar haltalary siziň islegleriňizi kanagatlandyrar.Bu ajaýyp fermuar haltalaryna göz aýlarsyňyz diýip umyt edýäris.Hemmämiz bilelikde durnukly geljegi döretmekde üýtgeşiklik girizip bileris.

 • Hytaý öndürijisinden ýokary GRS ýokary hilli eşik fermuar haltalary

  Hytaý öndürijisinden ýokary GRS ýokary hilli eşik fermuar haltalary

  Gysga düşündiriş:

  Biz zawod, MOQ ýok.

  Bahasy QTY, SIZE, Reňk, DIZAYN.

  Jikme-jiklikleri bize iberiň, bahasyny berip bileris.

  Dürli ululygy, reňki, dizaýny we QTY, bahasy başga

  Kiçijik QTY, bahasy birneme gymmat, uly QTY, bahasy arzan.

  OEM zawody size aňsat kömek edip biler!

  Jikme-jiklikleri nusgalar we bahalar üçin bize e-poçta arkaly iberiň.

   

  GRS fermuar egin-eşik haltalary Hytaýyň zawody tarapyndan öndürilen halta görnüşidir.Tebigy we dowamly materiallardan ýasalan ekofriendiki halta.Ulanylan material içindäki eşigi goramak üçin ýokary dem alýar, şeýle hem hapa we suwa uly garşylyk görkezýär.Mundan başga-da, öndürilende hiç hili toksin çykmaýar we ony arassa we ygtybarly önüme öwürýär.Torbada fermuar ýapylýar, içindäki eşige zeper ýetirmezden açmagy aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem, dürli ululykda we reňkde bolýar, islendik býudjet we tagam üçin çeýeligi üpjün edýär.Mundan başga-da, zawod sumkada belligi we nyşany çap etmek we ýörite reňk goşmak ýaly aýratyn görnüşleri hödürleýär.GRS fermuar egin-eşik torbalary bäsdeşlik bahasyndan ýokary hilli sumka gözleýänler üçin iň amatly saýlawdyr.Örän çydamly, uzak dowamly we dürli görnüşli dizaýnlarda gelýär.Mundan başga-da, ekologiýa taýdan arassa çig mal bilen hiline zyýan bermeýär.Mundan başga-da, adaty wariantlar sumkany özboluşly etmäge mümkinçilik berýär.

 • Hytaý poli haltalary öndüriji biodegrirlenip bilinýän fermuar halta geýim gaplaýyş sumkasy

  Hytaý poli haltalary öndüriji biodegrirlenip bilinýän fermuar halta geýim gaplaýyş sumkasy

  Harydyň ady: biodegrirlenip bilinýän egin-eşik fermuar sumkasy kompostable eşik fermuar sumkasy

  Ölçegi: ýörite nyşan bar

  reňk requested talap edilişi ýaly

  MOQ: MOQ ýok, ýöne kiçi QTY has köp çykdajy edýär

  Logotip: logotipiňiz hoş geldiňiz

  Nusgalar: aksiýa nusgalary mugt, howa ýükleri ýygnaldy

  Bahany nädip almaly?

  Bahasy mukdarlara, reňklere, logotiplere we ululyklara esaslanýar.

  Gurşun wagty: takmynan 5-10 gün

  Biodegrirlenip bilýän gaplama fermuar haltalary - Hytaý poli haltalar zawodynda durnukly saýlaw, biodegrirlenip bilinýän gaplama fermuar haltalarynyň täze setirini hödürländigimize buýsanýarys.Üýtgeşik we innowasiýa haltalarymyz, önümleriňiz üçin has ýokary gorag üpjün edip, daşky gurşaw yzyňyzy azaltmaga kömek eder.Biodegrirlenip bilýän fermuar haltalarymyz, mekgejöwen PLA we PBAT kombinasiýasy bilen ýasalýar, olary dürli gaplamak we saklamak zerurlyklaryny ödemek üçin güýçli we çydamly edýär.Torbalarymyz biodegrasiýa we durnuklylyk üçin iň ýokary standartlara laýyk gelýän OK HOME COMPOST, EN13432, ASTMD 6400 we PBI kepillendirilýär.Biodegrirlenip bilinýän haltalarymyz ekologiýa taýdan amatly we amaly görnüşde döredildi.Iýmit önümleri, lukmançylyk enjamlary we hatda elektronika ýaly köp sanly zatlary saklamak we ibermek üçin ajaýyp.Çalt dargamak üçin döredilenligi sebäpli, önümleriňiziň barha ösýän plastmassa galyndylaryna goşant goşmajakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.Hytaý poli haltalar zawodynda daşky gurşawy goramak üçin öz jogapkärçiligimizi edýäris.Biodegrirlenip bilýän gaplaýyş fermuar haltalarymyz, planetadaky täsiriňizi azaltmagyň aňsat we täsirli usulyny üpjün edýär.Hem çydamly, hem tygşytly bolmak üçin döredilenligi sebäpli, puluňyz üçin iň gowy bahany alýandygyňyza ynanyp bilersiňiz.Gaplamak zerurlyklaryňyz üçin durnukly çözgüt gözleýärsiňizmi ýa-da diňe planetany gorap saklamakda öz roluňyzy etmek isleýärsiňizmi, biodegrirlenip bilýän gaplaýyş fermuar haltalarymyz ajaýyp saýlawdyr.Iň ýokary goragy we ekologiýa taýdan arassa dizaýny bilen, sarp edijiler we işewürler üçin uly täsir galdyrjakdygyna ynanýarlar.

 • Hytaý plastmassa torbalar zawodynyň ýöriteleşdirilen nyşany Biodegradable Plastik Bag kompostable fermuar lomaý

  Hytaý plastmassa torbalar zawodynyň ýöriteleşdirilen nyşany Biodegradable Plastik Bag kompostable fermuar lomaý

  Biz zawod, MOQ ýok.

  Bahasy QTY, SIZE, Reňk, DIZAYN.

  Jikme-jiklikleri bize iberiň, bahasyny berip bileris.

  Dürli ululygy, reňki, dizaýny we QTY, bahasy başga

  Kiçijik QTY, bahasy birneme gymmat, uly QTY, bahasy arzan.

  OEM zawody size aňsat kömek edip biler!

  Jikme-jiklikleri nusgalar we bahalar üçin bize e-poçta arkaly iberiň.

 • Odeörite biodegrirlenip bilinýän ziplok eşik sumkasy doňan fermuar slaýd eşik gaplaýyş sumkasy

  Odeörite biodegrirlenip bilinýän ziplok eşik sumkasy doňan fermuar slaýd eşik gaplaýyş sumkasy

  Iň täze önümimiz, Biodegradable Zipper Slide Bag!Ekologiýa taýdan arassa we biodegrasiýa edilip bilinýän PLA + PBAT-dan ýasalan bu sumka, islendik eko-düşünjeli müşderi üçin iň amatly saýlawdyr.Aýazly kremiň reňki oňa ýumşak, döwrebap görnüş berýär we ululygy islegleriňize görä düzülip bilner.Iň az galyňlygy 70 mikron we logotipiňizi çap etmek ukyby bilen bu sumka eşikleriňiz ýa-da aýakgaplaryňyz üçin ajaýyp gaplama çözgüdi.

 • Omörite kompostable doňan fermuar slaýd sumkasy

  Omörite kompostable doňan fermuar slaýd sumkasy

  Kompostable gaplaýyş haltalary, gaplamak zerurlyklarynyň köpüsi üçin ajaýyp wariant bolup biler.Olar ekologiýa taýdan has arassa we poligonlarda gutarmaýarlar.Plastmassa kompostable fermuar slaýd haltalaryny satyn almagyň ýene bir gowy sebäbi, olaryň ekologiýa taýdan arassa we dowamly bolmagydyr.Egin-eşik zatlaryňyzy adaty gara plastik halta zyňylmagyndan gorkman, gaplamak üçin ulanylyp bilner.Bu görnüşli kompost haltalary bilen sumkanyň agaja ýapyşmagy ýa-da okeana gaçmagy barada alada etmeli bolmaz.Şeýle hem 6-12 aýdan çüýrär.