banner_page

Ary gaýtadan ulanylýan iýmit haltalary bukjasy: Organiki pagta yzlary, ekologiýa taýdan arassa we ýuwulýan!

Ary gaýtadan ulanylýan iýmit haltalary bukjasy: Organiki pagta yzlary, ekologiýa taýdan arassa we ýuwulýan!

Şençzhenen Hongxiang Packaging Co., Ltd. Plastiki galyndylary azaltmak üçin gaýtadan ulanylýan iýmit haltalary bukjasyny açdy

Plastmassa galyndylaryny azaltmak maksady bilen, Şençzhenen Hongxiang Packaging Co., Ltd. organiki pagtadan ýasalan we ýakymly ary yzlary bolan gaýtadan ulanylýan iýmit haltalarynyň täze toplumyny hödürledi.Kompaniýa 100% zaýalanýan we kompost dürli görnüşli gaplama haltalaryny we rezinleri ýasamakda ýöriteleşendir, ýöne indi olaryň maksady adamlara nahar gaplamak we dünýäde ulanylýan bir gezeklik plastmassanyň mukdaryny azaltmak üçin ekologiýa taýdan amatly alternatiwa bermek.

MamaRoars tarapyndan gaýtadan ulanylýan iýmit haltalary, daşky gurşawa täsirini azaltmak bilen pul tygşytlamak isleýänler üçin ajaýyp.Adaty zip-gulp haltalaryndan tapawutlylykda, bu ekologiýa taýdan arassa alternatiwalar her gezek ulanylandan soň aňsatlyk bilen ýuwulyp bilner, şonuň üçin çalşylmazdan ozal birnäçe gezek gaýtadan ulanylyp bilner.Bu diňe bir pul tygşytlamaga kömek etmän, her gezek ulanylandan soň taşlanan plastik galyndy önümleriniň hapalanmagyny hem azaldar.

Bir gezek ulanylýan plastik paketlerden has tygşytly bolmakdan başga-da, MamaRoars-yň gaýtadan ulanylýan iýmit haltalary 3 sany gyzykly ary yzy bilen gelýär, bu bolsa çagalar we adaty köne ziploklardan has ajaýyp bir zat isleýän ulular üçin ajaýyp edýär!Çipler ýa-da krakerler ýaly naharlar üçin ulanmakdan başga-da, bu köpugurly haltalarda makiýaup çotgalaryny saklamak ýa-da şaý-sepler ýa-da ofis esbaplary ýaly ownuk zatlary guramak ýaly başga-da köp peýdasy bar - size fermuar halta gerek bolar!
Bu tolgundyryjy önüm çykarylyşy bilen, Şençzhenen Hongxiang Packaging Co., Ltd, gaplama çözgütleri arkaly global hapalanma derejesini azaltmak maksadyna ýene bir ädim ädýär.Specialörite bukja, ulanyjylara ömrüniň ahyrynda taşlananda daşky gurşawa zyýan bermeýän moda, ýöne amatly ammar görnüşleri bilen üpjün etmek bilen, çykdajylaryny azaltmaga kömek eder!


Iş wagty: Mart-01-2023