banner_page

Biodegradable V kompostable haltalar

Biodegradable V kompostable haltalar

Greenaşyl öwüsmek indi goşmaça kaşaň durmuş saýlamak däl;her kimiň gujaklamaly möhüm jogapkärçiligi.Bu, “Hongxiang Packaging” sumkasynda tüýs ýürekden kabul eden şygarymyz we plastmassanyň ekologiýa taýdan arassa alternatiwalaryny ösdürmek we öndürmek üçin çeşmelerimizi sarp edip, has ýaşyl geljege tarap ymtylýarys.Bu ýerde biodegrirlenip bilinýän we kompostable plastik paketleriň arasyndaky tapawutlary düşündirýäris, şeýle hem gaýtadan ulanylýan görnüşlere seredýäris.

Greenaşyl gaplama çözgütleri üçin bilimli kararlar bermek

Ekologiýa taýdan arassa we yzygiderli gaplaýyş materiallary bilen baglanyşykly köp sanly täze termin bar, olaryň berk kesgitlemelerini dowam etdirmek bulaşyk bolup biler.Gaýtadan ulanylýan, kompost we biodegrirlenip bilinýän adalgalar köplenç ýaşyl gaplama opsiýalaryny beýan etmek üçin ulanylýar, ýöne terminler biri-biri bilen ulanylsa-da, aslynda dürli amallara degişlidir.

Mundan başga-da, käbir öndürijiler önümlerini ýok bolanda biodegrirlenip bilner diýip belleýärler.

Kompostable vs Biodegradable we gaýtadan ulanylýan gaplama?

Kompostable

Biodegradable vs compostable köplenç bir wagtda ulanylýan, ýöne aslynda iki dürli zady aňladýan iki söz.Biodegrirlenip bilinýän bolsa, daşky gurşawy bozýan islendik materiallara degişlidir.Kompost önümleri organiki materiallardan ýasalýar, soňra mikroorganizmleriň kömegi bilen çüýräp, “kompost” görnüşine doly bölünýär.(Kompost ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek üçin ýokumly baý toprakdyr.)

Şonuň üçin bir materialyň kesgitlemesine görä 100% kompost hökmünde kabul edilmegi üçin, zäherli däl böleklere bölünýän organiki materiallardan ýasalmalydyr.Wateragny suw, biomassa we kömürturşy gazy.Şeýle hem bu zäherli däl komponentleriň daşky gurşawa zyýan bermezligi kepillendirilmelidir.

Käbir materiallar bagyňyzdaky kompostda ulanmak üçin öýüňizde ygtybarly dargap bilse-de, azyk galyndylary ýa-da alma ýadrosy hakda pikir ediň, kompost materiallaryň hemmesi öýde kompostlamak üçin amatly däl.

Kompost önümleri krahmal ýaly tebigy materiallardan ýasalýar we zäherli galyndy öndürmän doly “kompost” -a bölünýär.Theewropa standart EN 13432-de kesgitlenişi ýaly berk talaplary ýerine ýetirmek.

Kompost öndürýän önümler doly ösümlikden alynýar we öý kompostynyň berip biljek zatlaryndan has ýokary ýylylygy, suwy, kislorody we mikroorganizmleri talap edýär.Şonuň üçin kompostlamak, adatça senagat kompost desgasynda bolup geçýän gözegçilik edilýän prosesdir.

Kompostable önümler, öý kompostable diýlip kepillendirilmedik bolsa, öý kompostlamak üçin amatly däl.Kanuny taýdan kompost önüm hökmünde bellik edilmegi üçin, resmi senagat kompost desgalarynda 180 günüň içinde döwülmegi üçin kepilnama bolmaly.

Kompostable haltalaryň artykmaçlyklary

Kompostable haltamyzyň esasy artykmaçlygy, düzüminde krahmal ýok.Kraxmal çyglylyga duýgur, şonuň üçin adaty kompost haltalary çygly şertlerde goýsaňyz (meselem, gabyň içinde ýa-da legeniň aşagynda);wagtyndan öň peselip başlaýar.Bu galyndylaryňyzyň kompozitorda däl-de, polda gutarmagyna sebäp bolup biler.

Tehnologiýamyz, poliester bilen PLA-nyň garyndysy bolan (ýa-da täzelenip bilýän çeşme bolan gant şugundyry diýlip bilinýän) kompost haltalary döredýär.

Kompostable haltalaryň peýdalary:

100% kompost we EN13432 akkreditlenen.

Ajaýyp mehaniki häsiýetler we adaty polietilen haltalara we filme meňzeş görnüşde ýerine ýetiriň

Tebigy baýlyk çig malynyň ýokary mukdary

Iň ýokary dem alyş

Professional çap etmegiň hili üçin ajaýyp syýa ýelimi

Adaty polietilen filmlere we sumkalara ekologiýa taýdan arassa alternatiw, zaýalanýan filmimiz, poligonlarda gaýtadan işlemek ýa-da ýer almak zerurlygyny ýok etmek we ýok etmek zerurlygyny tebigy taýdan döwmek üçin döredildi.

 

Biodegradable

Bir zat biodegrirlenip bilinýän bolsa, ahyrynda tebigy prosesler arkaly has kiçi we ownuk böleklere bölüner.

Haçan-da bir zat biodegrirlenip bilinýän bolsa, bakteriýa ýa-da kömelek ýaly mikroorganizmler tarapyndan bir materialyň tebigy ýagdaýda döwülmegi bolýar.Bu adalganyň özi gaty düşnüksiz, sebäbi önümleriň çüýremegi üçin näçe wagt gerekdigini kesgitlemeýär.Kompost materiallary üçin esasy tapawutlandyryjy, biodegrirlenip bilinýän materiallaryň döwülmegi üçin näçe wagt gerekdigi çäklendirilmeýär.

Gynansagam, bu tehniki taýdan islendik önümiň biodegrirlenip bilinjekdigini belläp biler, sebäbi materiallaryň köpüsi birnäçe aýdan ýa-da ýüzlerçe ýyldan soň dargap biler!Mysal üçin, banan döwmek üçin iki ýyla çekip biler we hatda käbir plastmassa görnüşleri hem ownuk bölejiklere bölüner.

Biodegrirlenip bilinýän plastik paketleriň käbir görnüşleri, howpsuz döwülmegi üçin belli bir şertleri talap edýär we poligonda çüýremek galsa, zyýanly parnik gazlaryny eritmek we öndürmek üçin köp wagt alyp bilýän kiçijik plastmassa böleklerine öwrülýär.

Şonuň üçin çüýremek köp biodegrirlenip bilinýän plastmassalarda tebigy ýagdaýda bolup geçse-de, daşky gurşawa zyýan ýetirip biler.Oňyn tarapy bolsa, biodegrirlenip bilinýän plastmassalar ýüzlerçe ýyl dowam edýändigi belli bolan adaty plastmassadan has çalt dargaýar.Şeýlelik bilen, daşky gurşaw üçin has ekologiýa taýdan amatly görnüş ýaly görünýär.

Kompostable we biodegrirlenip bilinýän plastmassa gaýtadan ulanylýarmy?

Häzirki wagtda kompost we biodegrirlenip bilinýän plastmassalary gaýtadan ulanyp bolmaýar.Aslynda, adaty gaýtadan işleýän gaba nädogry ýerleşdirilse, gaýtadan işlemek proseslerini hapalap bilerler.Şeýle-de bolsa, tehnologiýanyň ösmegi bilen gaýtadan işlenip bilinýän kompost çözgütleri döretmek boýunça işler alnyp barylýar.

Gaýtadan ulanylýan

Gaýtadan işlemek, ulanylan material täze bir zada öwrülende, materiallaryň ömrüni uzaldyp, ömri ýangyjyndan uzaklaşdyrýar.Gaýtadan işlemekde käbir çäklendirmeler bar, meselem, şol bir materialyň gaýtadan işlenip bilinjek mukdary.Mysal üçin, adaty plastmassalar we kagyzlar, adatça ulanylmazdan ozal birnäçe gezek gaýtadan işlenip bilner, aýna, metal we alýumin ýaly beýlekiler bolsa yzygiderli gaýtadan işlenip bilner.

Plastiki gaplamanyň ýedi dürli görnüşi bar, käbiri köplenç gaýtadan işlenýär, beýlekileri hiç haçan gaýtadan ulanylmaýar.

Biodegrirlenip bilinýän vs kompostable barada soňky sözler

Görşüňiz ýaly, “biodegrirlenip bilinýän”, “kompostable” we “gaýtadan işlenip bilinýän” adalgalaryň göz bilen görüşmekden has köp zady bar!Gaplamak çözgütlerini saýlamak meselesinde habarly karar bermek üçin sarp edijiler we kompaniýalar üçin bu meselelerde bilimli bolmak möhümdir.


Iş wagty: 13-2022-nji sentýabr