banner_page

Iýmit önümleriniň öňdebaryjy öndürijilerinden biri bolan “Frito-Lay” uglerod aýak yzyny azaltmak ugrunda möhüm ädim yglan etdi

Iýmit önümleriniň öňdebaryjy öndürijilerinden biri bolan “Frito-Lay” uglerod aýak yzyny azaltmak ugrunda möhüm ädim yglan etdi

Kompaniýa, ahyrynda öndürjekdigine umyt edip, Tehasda teplisa gurmak meýilnamalaryny mälim etdikompostable çip haltalary.Bu ädim, esasy gaplaýyş kompaniýasy PepsiCo-nyň Pep + inisiatiwasynyň bir bölegi bolup, ähli gaplamalaryny 2025-nji ýyla çenli gaýtadan ulanyp boljak, gaýtadan ulanyp boljak ýa-da kompost edip bolýan maksat edinýär.

IMG_0058_1

Houseyladyş taslamasy Tehas ştatynyň Rosenberg şäherinde ýerleşer we 2025-nji ýyla çenli dowam etdirilmegine garaşylýar. Esasy plastmassa ösümlik esasly, biodegrirlenip bilinjek alternatiwalary ulanmak bilen gaplamak üçin täze materiallary taýýarlamaga gönükdiriler.“Frito-Lay” eýýäm synag edip başladykompost haltalarABŞ-da saýlanan bölek satyjylar bilen, täze durnukly gaplamasyny ýakyn wagtda ähli önümlerine ýaýratmak umydy bilen.

Kompostable gaplamaga tarap ädim, gaplaýyş pudagynda durnuklylyga tarap has giň global tendensiýanyň bir bölegidir.Müşderiler ekologiýa taýdan amatly wariantlary gözleýärler we köp kompaniýalar has ygtybarly gaplama çözgütlerini döretmek üçin gözleg we ösüş üçin maýa goýýarlar.

Adaty plastmassa iýmit haltalarynyň çüýremegi üçin ýüzlerçe ýyl gerek bolup biljekdigini göz öňünde tutup, “Frito-Lay” -iň doly kompostlap bolýan gaplamalary döretmek meýilnamasy aýratyn möhümdir.Dünýädäki iň uly iýmit önümleriniň biri hökmünde bu kompaniýa her ýyl millionlarça halta gaplaýar we durnukly gaplamaga tarap ädim ädýär.

Teplisa taslamasy, Tehas ştatynyň Rosenberg şäherindäki ýerli jemgyýet üçinem tolgundyryjy ösüşdir.Taslama ýerli ykdysadyýete itergi berýän 200 töweregi iş ýerini döreder diýlip çaklanylýar.Şeýle hem, alymlara we gözlegçilere plastiki hapalanmagyň daşky gurşawa ýetirýän täsirini azaltmak bilen bir hatarda täze durnukly gaplama materiallaryny işläp taýýarlamaga mümkinçilik döreder.

Durnukly gaplamaga maýa goýumlary “Frito-Lay” ýaly kompaniýalar üçin möhümdir, sebäbi sarp edijiler has ekologiýa taýdan amatly wariantlary talap edýärler.Kompaniýanyň ähli gaplamalaryny 2025-nji ýyla çenli gaýtadan ulanyp boljak, gaýtadan ulanyp boljak ýa-da kompost edip boljakdygy baradaky wadasy görnükli girewdir we beýleki kompaniýalary has durnukly önümçilik tejribesine meňzeş ädimleri ätmäge ruhlandyrar diýip umyt edýäris.

Howanyň üýtgemegi we daşky gurşawyň zaýalanmagy howpy bilen ýüzbe-ýüz bolanymyzda, kärhanalaryň planeter togalagyna edýän täsiri üçin jogapkärçiligi öňkülerinden has möhümdir.“Frito-Lay” teplisa taslamasy dogry ugurda möhüm ädimdir we ýakyn ýyllarda azyk önümleriniň senagatyny nähili üýtgetjekdigine garaşýarys.


Iş wagty: 26-2023-nji maý